بازگشایی فروشگاه سلمان

فروشگاه سلمان مشهد واقع در خیابان راهنمایی، برج سلمان بازگشایی شد.